نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse موسسه بذر و نهالموسسه بذر و نهال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره مؤسسه</span>درباره مؤسسه
تاریخچه
اهداف و ماموریت ها
برنامه های کلان
رؤسای پیشین مؤسسه
چارت تشکیلاتی
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختار تشکیلاتی</span>ساختار تشکیلاتی
ریاست مؤسسه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت تحقیقات شناسایی و ثبت ارقام گیاهی</span>معاونت تحقیقات شناسایی و ثبت ارقام گیاهی
معاون تحقیقات شناسایی و ثبت ارقام گیاهی
بخش تحقیقات رفتارهای زراعی
بخش تحقیقات تمایز، یکنواختی و پایداری
بخش تحقیقات سیتوژنتیک
آزمایشگاه مارکرهای مولکولی
آزمایشگاه سیتوژنتیک
آزمایشگاه ریخت شناسی و رفتارهای فیزیولوژی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت تحقیقات کنترل و گواهی بذر</span>معاونت تحقیقات کنترل و گواهی بذر
معاون تحقیقات کنترل و گواهی بذر
بخش تحقیقات ارزیابی فنی و بازرسی مزارع بذری
بخش ارزیابی اصالت ژنتیکی
آزمایشگاه کنترل کیفیت بذور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهال</span>معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهال
معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال
بخش تحقیقات ارزیابی فنی و باغات مادری و نهالستانها
بخش سالم سازی و نگهداری منابع اولیه نهال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت تحقیقات فناوری بذر و نهال</span>معاونت تحقیقات فناوری بذر و نهال
معاون تحقیقات فناوری بذر و نهال
بخش تحقیقات فناوری و بهبود کیفیت بذر
بخش تحقیقات فناوری و بهبود کیفیت نهال
آزمایشگاه کنترل سلامت بذر و نهال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت برنامه ریزی و پشتیبانی</span>مدیریت برنامه ریزی و پشتیبانی
مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی
معاون برنامه ریزی و پشتیبانی
مدیر اداره امور مالی
اداره بودجه و تشکیلات
واحد امور استانها
اداره روابط عمومی و امور بین‎ الملل
اداره خدمات فنی و محیط های تحقیقاتی
واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات
مدیریت حمایت های حقوقی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات</span>خدمات
فرایند ثبت و تجاری سازی ارقام گیاهی
فرآیند کنترل و گواهی بذر
فرآیند کنترل و گواهی نهال
فرایند گواهی واردات و صادرات بذر و نهال
پژوهش و فناوری
خدمات فنی
منابع علمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انتشارات</span>انتشارات
نشریه علوم و فناوری بذر ایران
فصلنامه ثبت و گواهی بذر و نهال
فهرست ملی ارقام
ارتباط با ما
Collapse فرآیند هافرآیند ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیند ثبت و تجاری سازی ارقام گیاهی</span>فرآیند ثبت و تجاری سازی ارقام گیاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ثبت ارقام جدید گیاهی (بهره مندی از امتیاز حقوق به نژادگر)</span>ثبت ارقام جدید گیاهی (بهره مندی از امتیاز حقوق به نژادگر)
تعریف ثبت رقم جدید گیاهی
فرآیند ثبت رقم
فرم های ثبت رقم
پرسشنامه های فنی آزمون تیپ
تعرفه های ثبت رقم
آیین نامه ثبت ارقام گیاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی (تجاری سازی) ارقام جدید گیاهی (فهرست ملی ارقام گیاهی ایران)</span>معرفی (تجاری سازی) ارقام جدید گیاهی (فهرست ملی ارقام گیاهی ایران)
تعریف معرفی رقم جدید گیاهی
فرآیند معرفی رقم
فرم های معرفی رقم
پرسشنامه های فنی
تعرفه های معرفی رقم
آیین نامه معرفی ارقام گیاهی
کمیته معرفی رقم
فهرست ملی ارقام گیاهی ایران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل های آزمون های تیپ (DUS) و تاز (VCU)</span>دستورالعمل های آزمون های تیپ (DUS) و تاز (VCU)
دستورالعمل های آزمون تیپ (DUS ) سبزی و صیفی
دستورالعمل های آزمون تیپ (DUS) گیاهان زراعی
دستورالعمل های آزمون تیپ (DUS) درختان میوه
دستورالعمل های آزمون تیپ (DUS ) گیاهان زینتی
دستورالعمل های آزمون تاز (VCU) گیاهان زراعی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیند گواهی واردات و صادرات بذر و نهال</span>فرآیند گواهی واردات و صادرات بذر و نهال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واردات بذر سبزی و صیفی</span>واردات بذر سبزی و صیفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دریافت مجوز از وزارت متبوع</span>دریافت مجوز از وزارت متبوع
پیش آگاهی از ارقام وارداتی مجاز (فهرست ارقام ملی)
ارائه پیش فاکتور ارقام به دفتر قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی (وزرات جهاد کشاورزی)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اسناد و مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز ورود بذر</span>اسناد و مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز ورود بذر
اصل گواهی عدم دست ورزی ژنتیکی(NON GMO)
کپی گواهی بهداشت(Phytosanitary Certicicate)
اظهارنامه گمرکی
قبض انبار محموله بذری
فاکتور خرید بذر (Invoice)
فاکتور بسته بندی بذر(Packing list)
گواهی مبداء بذور(Certificate of Origin)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نمونه بذر مورد نیاز برای آزمایشات کیفیت بذر</span>نمونه بذر مورد نیاز برای آزمایشات کیفیت بذر
مقدار نمونه برای هر پارت بذری(Lot Number)
صدور برگ هزینه انجام خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد کد گذاری</span>واحد کد گذاری
ارسال نمونه های بذر از واحد واردات و صادرات به واحد کدگذاری
ارسال جواب آزمایشات از واحد کد گذاری به واحد واردات و صادرات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بررسی اسناد و مدارک ارائه شده</span>بررسی اسناد و مدارک ارائه شده
کنترل اسناد و مدارک
بررسی جواب آزمایشات با استانداردهای ملی مصوب
مثبت بودن جواب آزمایشات و بررسی های اسنادی
منفی بودن جواب آزمایشات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درخواست نمونه برداری استاندارد</span>درخواست نمونه برداری استاندارد
واحد کدگذاری
جواب آزمایش نمونه برداری استاندارد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد واردات و صادرات</span>واحد واردات و صادرات
مثبت بودن جواب آزمایش نمونه برداری استاندارد بذر
منفی شدن جواب آزمایش نمونه برداری استاندارد بذر
صدور مجوز ورود بذر در سامانه EPL گمرکات کشور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واردات بذر گیاهان زراعی</span>واردات بذر گیاهان زراعی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دریافت مجوز از وزارت متبوع</span>دریافت مجوز از وزارت متبوع
پیش آگاهی از ارقام وارداتی مجاز (فهرست ارقام ملی)
ارائه پیش فاکتور ارقام به دفتر قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی (وزرات جهاد کشاورزی)
مجوز ورود بذر ارقام گیاهان زراعی از دفتر معاون وزیر در امور زراعت(وزارت جهاد کشاورزی)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اسناد و مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز ورود بذر</span>اسناد و مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز ورود بذر
اصل گواهی های ISTA و OECD
اصل گواهی عدم دست ورزی ژنتیکی(NON GMO)
کپی گواهی بهداشت(Phytosanitary Certicicate)
اظهارنامه گمرکی
قبض انبار محموله بذری
فاکتور خرید بذر(Invoice)
فاکتور بسته بندی بذر(Packing list)
گواهی مبداء بذور(Certificate of Origin)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> نمونه بذر مورد نیاز برای بذور گیاهان زراعی</span> نمونه بذر مورد نیاز برای بذور گیاهان زراعی
درخواست نمونه برداری به واحد کد گذاری
ارسال نمونه بذور از واحد کد کذاری به آزمایشگاه
ارسال جواب آزمایش از واحد کد گذاری به واحد واردات و صادرات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد واردات و صادرات</span>واحد واردات و صادرات
بررسی اسناد گمرکی محموله بذر وارداتی
پذیرش اسناد و مدارک
صدور برگ هزینه انجام خدمات
بررسی جواب آزمایشات با استانداردهای ملی مصوب
مثبت بودن جواب آزمایشات
منفی بودن جواب آزمایشات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درخواست مجدد نمونه برداری استاندارد</span>درخواست مجدد نمونه برداری استاندارد
واحد کدگذاری
جواب آزمایش مجدد نمونه برداری استاندارد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارجاع مجدد به واحد واردات وصادرات</span>ارجاع مجدد به واحد واردات وصادرات
مثبت بودن جواب آزمایش نمونه برداری استاندارد
منفی شدن جواب آزمایش نمونه برداری استاندارد
صدور مجوز ورود بذر در سامانه EPl گمرکات کشور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واردات نمونه بذر تحقیقاتی</span>واردات نمونه بذر تحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اسناد و مدارک</span>اسناد و مدارک
اصل گواهی عدم دست ورزی ژنتیکی(NON GMO)
کپی گواهی بهداشت(Phytosanitary Certicicate)
قبض انبار محموله بذری
فاکتور خرید بذر (Invoice)
فاکتور بسته بندی بذر(Packing list)
گواهی مبداء بذور(Certificate of Origin)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مجوز ورود نمونه بذر تحقیقاتی</span>مجوز ورود نمونه بذر تحقیقاتی
فرم واردات بذر
صدور کد رهگیری توسط سامانه قاچاق ارز و کالا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> واردات بذور آزمایشی</span> واردات بذور آزمایشی
میزان مجاز واردات بذور غیر تجارتی جهت فعالیتهای تحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صادرات بذر و نهال</span>صادرات بذر و نهال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و مقررات</span>قوانین و مقررات
مجوزهای صادرات بذر و نهال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدارک مورد نیاز</span>مدارک مورد نیاز
اظهارنامه گمرکی
پیش فاکتور جهت صادرات
ارائه Packing list
قبض انبار گمرکی
صدور مجوز صاردات
سامانهEPLگمرکات کشور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات فنی</span>خدمات فنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور و تمدید مجوز تولید بذر</span>صدور و تمدید مجوز تولید بذر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدارک صدور / تمدید مجوز تولید بذر</span>مدارک صدور / تمدید مجوز تولید بذر
مدارک صدور / تمدید مجوز تولید بذر برنج
مدارک صدور / تمدید مجوز تولید بذر پنبه
مدارک صدور / تمدید مجوز تولید بذر چغندرقند
مدارک صدور / تمدید مجوز تولید بذر دانه های روغنی
مدارک صدور / تمدید مجوز تولید بذر ذرت
مدارک صدور / تمدید مجوز تولید بذر سبزی و صیفی
مدارک صدور / تمدید مجوز تولید مینی تیوبر سیب زمینی
مدارک صدور / تمدید مجوز تولید گیاهان دارویی
مدارک صدور / تمدید مجوز تولید بذر گندم و جو
مدارک صدور / تمدید مجوز تولید بذر گیاهان علوفه ای
مدارک صدور / تمدید مجوز تولید بذر کینوا
مدارک صدور / تمدید مجوز تولید بذر موسسات و مراکز تحقیقاتی
قرار داد مدیر فنی شرکت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صدور و تمدید مجوز تولید نهال</span>صدور و تمدید مجوز تولید نهال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدارک صدور / تمدید مجوز تولید نهال</span>مدارک صدور / تمدید مجوز تولید نهال
مدارک و ضوابط صدور و تمدید مجوز تولید نهال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">استانداردهای ملی نهال و سلامت نهال</span>استانداردهای ملی نهال و سلامت نهال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درختان میوه</span>درختان میوه
درخت میوه
Collapse میوه های دانه دارمیوه های دانه دار
سیب
گلابی
به
Collapse میوه های هسته دارمیوه های هسته دار
هلو
شلیل
آلو
گوجه
گیلاس
آلبالو
زردآلو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میوه های خشک و آجیلی</span>میوه های خشک و آجیلی
پسته
گردو
بادام
فندق
پکان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری</span>مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری
خرمالو
کیوی
زیتون
انار
انجیر
کنار
مرکبات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خرما و میوه های گرمسیری</span>خرما و میوه های گرمسیری
نارگیل
گواوا
موز
انبه
چیکو
آووکادو
آناناس
پاپایا
خرما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میوه های دانه ریز</span>میوه های دانه ریز
زرشک
انگور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درختان غیر میوه ای</span>درختان غیر میوه ای
نه گونه غیرمیوه ای
غیرمثمرجنگلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گیاهان دارویی</span>گیاهان دارویی
عناب
گل محمدی
صبر زرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اندام های تکثیری</span>اندام های تکثیری
پیاز زعفران
نشای توت فرنگی
اسپان قارچ
پایه های رویشی و کشت بافت
هسته های اولیه و باغ های مادری درختان میوه
نمونه برداری در باغ و نهالستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تعیین صلاحیت متقاضیان کنترل و نظارت مزارع و نهالستانها</span>تعیین صلاحیت متقاضیان کنترل و نظارت مزارع و نهالستانها
مدارک مورد نیاز جهت صدور/تمدید کارت صلاحیت نظارت و کنترل بذر و نهال
فرم درخواست تعیین صلاحیت نظارت و کنترل بذر و نهال (فرم شماره یک)
مشخصات و مستندات متقاضیان کارت صلاحیت نظارت و کنترل بذر یا نهال (فرم شماره دو)
فرم درخواست تمدید کارت صلاحیت نظارت و کنترل بذر و نهال (فرم شماره سه)
درخواست ارتقاء سطح نظارت و کنترل بذر و نهال (فرم شماره چهار)
فرم درخواست کارت صلاحیت نظارت و کنترل بذر و نهال ویژه بازنشستگان (فرم شماره پنج)
دستورالعمل نحوه تکمیل فرم های نظارت و کنترل بر مزارع و نهالستانها
مدارک مورد نیازدرخواست کارت صلاحیت همکاران بازنشسته موسسه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فهرست تولید کنندگان بذر و نهال دارای مجوز</span>فهرست تولید کنندگان بذر و نهال دارای مجوز
فهرست تولید کنندگان بذر دارای مجوز
فهرست تولید کنندگان نهال دارای مجوز
منشور تعهدات متقاضیان اخذ مجوز تولید بذر، نهال و مواد رویشی قابل تکثیرکلیه حقوق محتوای این سایت متعلق به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می باشد.
Powered by DorsaPortal